Kadınlarda İdrar Kaçırma Problemi ve Tedavisi

1.İdrar kaçırma (inkontinans) nedir? Ani ve istemsiz olarak, idrarın idrar yolundan dışarı çıkmasına “idrar kaçırma” diyoruz. Toplumda pek çok kişide; aksırma, öksürme, ıkınma gibi durumlarda karın içi basıncının artışına bağlı olarak, idrar kaçırma şikayeti mevcuttur.

Kadınlarda İdrar Kaçırma (Stress İnkontinans) SUI: Bu problem, erkeklere göre kadınlarda, 2 kez daha sık görülür. Kadınlardaki sıklığı  (%15 – 50). Kadınların 30 yaşın üzerinde 1/4, 60 yaş üzerinde 1/3’oanında idrar kaçırma görülür. İdrar tutmaya yarayan, kapak (sfinkter) kadınlarda, erkeklere oranla daha zayıftır. Çünkü? İdrarı tutan sfinkterin zayıflaması sonucu, idrar kaçırmalar meydana gelir. Oldukça yaygın, ciddi bir sorundur. Özellikle menopoz sonrası dönemde daha artar.

Teşhis (Tanı) nasıl konulur? Hasta ile konuşmak (anemnez alma), basit idrar tahlili, Ultrason ile beraber, bir Ürolog’un, jinekolojik muayene yapması ile tanı konur. Karın içi basınç artışı nedenlerinde (öksürme, ıkınma, gülme, ağır kaldırma) SUI oluşabilir.

İdrar Kaçırma Nedenleri? Menapoz ve sonrası, ilerleyen yaş grupları, fazla kilolu olmak, obezite hastalığı, kalıtımsal sebepler, idrar yolları enfeksiyonları, idrar yolları taş ve tümörleri, şua tedavisi, kontrolsüz şeker hastalığı, alkolizm, sigara kullanmak, geçirilmiş jinekolojik  ameliyatlarda vs. de daha sık görülür.

Mesane (idrar deposu) nerededir: idrarın biriktiği yerdir. Erkeklerde bağırsakların önünde, bayanlarda ise rahmin altında yer alır. Mesanede biriken idrar kişiyi zorlayacak konuma geldiğinde beyin tuvalete gitmek için kişiyi uyarır. Böylece kişi tuvalete gidip mesane torbasının boşalmasını sağlar. Normal bireylerde mesanede 350-400 ml arasında idrar birikebilir.

Kadında idrar kaçırma problemi nasıl değerlendirilir: Değerlendirmede amaç, stres inkontinans’ın ayırıcı tanısının yapılması ve diğer inkontinans tiplerinin değerlendirilmesi ve ayıklanmasıdır. Hasta hikayesinde, hekim tarafından kişinin idrar kaçırma ve işeme alışkanlıkları ile ilgili ayrıntılı sorular sorulur, Üroflowmetri, idrar akım hızının ölçülmesi ile ilgili basit bir laboratuar testinden yararlanılır. Multipl sklerosis, omurga zedelenmeleri (spinal kord travması), şeker hastalığı (diabetus mellutus), parkinson, inme, nörolojik hastalıklar sorgulanır. geçirilmiş vajinal cerrahi, anti inkontinans ameliyatlar, abdomino perineal rezeksiyon, mesane kapasitesini etkileyebilir

İdrar kaçırmanın tipleri nedir ? Ürodinamik çalışmalar şu ana kadar üriner inkontinansın 6 tipini tarif etmiştir. En çok görüleni 3 çeşittir.

 a) Stres Üriner İnkontinans (SUİ)%45-50:  Öksürme, hapşırma, ıkınma veya fiziksel egzersiz sırasında idrar kaçırma. En sık olarak görülen tipdir.

 b) Urge İnkontinans (Uİ)% 15-20:  Aniden ortaya çıkan, şiddetli idrar yapma hissi ile birlikte görülen, idrar kaçırma. Bu durumda kişi idrarı geldiğinde tuvalete yetiştiremeden kaçırma problemi ile karşı karşıyadır. Ayrıca işeme (miksiyon) sıklığında artma (frequency), ani ve ertelenemeyen, şiddetli idrar yapma hissi (urgency) ve bu hissin bastırılamayıp kaçırma ile sonuçlanmasıdır.

 c) Mikst Üriner İnkontinans (MÜİ) %30-40, Stres ve urge üriner inkontinansın her ikisinin birlikte görüldüğü durumdur.

Anestezi yapılırmı? Ameliyat, Genel yada spinal (bölgesel, belden aşağı uyuşturularak) anestezi ile yapılır.

Takip nasıl oluyor: Ameliyattan sonra, 24 saat hastanede gözetim altında kalır ve ameliyat sonra mesaneye takılan sonda, 1-3 gün sonra çıkarıp, hastalar evine gönderilir.

Tedavi: Altta yatan sebebi bularak ona göre tedavi yapılır,

      AMELİYATSIZ  tedaviler:

Pelvik Taban Eğitimi: Pelvik taban kaslarının eksersizleri (Kegel eksersizleri); veziko-üretral bileşkeye olan desteği kuvvetlendirmeye yönelik olup, tedavideki ilk basamaktır. Kegal  egzersizleri  hastalara pelvik taban kaslarını ayırdedip, gerekli kasları kasmayı öğretmeyi amaçlar. Uygun vakalarda %5O üzerinde düzelme bildirilmiştir.                                                                                                                                                              —İlaç Tedavileri: Antikolinerjik ilaçların inkontinansa bağlı şikayetlerde azalma sağladığı görülmüştü

    CERRAHİ tedaviler : Bu ameliyatların başarısı %70-90 dır. İlk cerrahi girişimin başarı şansı daima en yüksektir.

a) Karından yapılan kesi ile, mesane boyu asılması ameliyatları

b) Vajina içinden yapılan ameliyatlar: Vajen ön duvarda, baklava  dilimi şekli  ve büyüklüğünde vaginal mukoza parçasının çıkarılıp mesane boynunun az yükseltilmesi, üretral direncin artırılması, üretero vezikal açının korunması esasına dayanan bir ameliyatır. Başarısı  %55-60 tır..  Ayrıca,  vajenden küçük kesilerle, mesane boynunun  asılması ameliyatlarının, (TOT.vs). Başarısı daha yüksektir. ( %70-90), Hastanede kalış süresi daha kısadır.

       Kadınlarda İdrar kaçırma Tedavisi ve ameliyatları, hastanemizde başarı ile yapılmaktadır.  

Ürolog Opr. Dr Mustafa ESENTÜRK

İST. Kartal Özel Birlik Hastanesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir